Privacyverklaring

Om diensten te kunnen leveren verwerkt Het komt in orde persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. De verwerking van deze persoonsgegevens wordt beschreven in deze privacyverklaring en vindt plaats met de nodige zorgvuldigheid en daarmee met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving.

De AVG schrijft voor dat Het komt in orde middels een privacyverklaring inzicht geeft in de manier waarop zij de persoonsgegevens verwerkt. Dit geldt ook voor de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en hun rechten dienaangaande.


Het komt in orde zal het privacy beleid van tijd tot tijd evalueren, om zodoende te controleren of dit beleid nog wel actueel is. Mandy van Eck is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het komt in orde neemt de bescherming van jouw gegevens daarom zeer serieus. Zij neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met:

Het komt in orde, Ede, 06-46102553, info@hetkomtinorde.nl, www.hetkomtinorde.nl

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het komt in orde verwerkt de volgende persoonsgegevens van haar klanten:

 • Voor- en achternaam
 • Facturatie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klantnummer

Verwerkingsgrond

Het komt in orde verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

 1. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven, door het via e-mail of live via een handtekening akkoord verklaren met de Algemene Voorwaarden;
 2. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Het komt in orde de betrokkene heeft gesloten;
 3. Het komt in orde een wettelijke verplichting dient na te komen;
 4. een gerechtvaardigd belang van Het komt in orde, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de diensten van Het komt in orde aan betrokkene.

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons-)gegevens gebruikt Her komt in orde voor de volgende doelen:

 • Uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene;
 • Facturatie;
 • Versturen van maximaal 4 nieuwsbrieven per jaar;
 • Telefonisch contact, e-mailcontact, managementinformatie voor intern gebruik;
 • Uitvoering wettelijke verplichtingen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Het komt in orde verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze daarom uitsluitend verstrekken om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaarduur van persoonsgegevens

Het komt in orde zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Het komt in orde hanteert daarom een bewaartermijn van zeven jaar voor persoonsgegevens.
De betrokkene heeft echter te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor het versturen van maximaal twee nieuwsbrieven per jaar. Bezwaar maken kan door middel van telefoon, of e-mail. AandachtigGezelschap zal de gegevens van betrokkene daarna niet meer gebruiken voor die doeleinden.

Gebruik van cookies op website

Het komt in orde gebruikt voor de huidige website op dit moment (mei 2021) geen cookies. Mocht dit in de toekomst veranderen dan wordt deze privacyverklaring uiteraard aangepast.

Beveiliging van de vastgelegde persoonsgegevens

Het komt in orde neemt de bescherming van jouw gegevens zeer serieus en neemt daarom passende maatregelen voor misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Het komt in orde. Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Het komt in orde dus onmiddellijk alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijk te beperken.

Het komt in orde meldt, indien er sprake is van een privacy-risico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Het komt in orde onmiddellijk contact op met deze betrokkenen.

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering

Het komt in orde wil transparant zijn, dus heb jij het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van jouw gegevens te vragen. Hiertoe kun je bijgevolg contact opnemen met Het komt in orde via info@hetkomtinorde.nl

Intrekken toestemming

Je hebt dus het recht jouw gegeven toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.
Hiertoe kun je contact opnemen met Het komt in orde.

Het komt in orde, feb 2023
Mandy van Eck
info@hetkomtinorde.nl
06-46102553

Chat openen
Hulp nodig?
Het komt in orde
Waar kunnen we u mee helpen?